Rekrutacja

Szanowni Państwo, trwa rekrutacja na przyszły rok do Klubu Malucha „Mama&Papa” mieszczącego się w Gaju.

Do naszego Klubu mogą uczęszczać dzieci w wieku 1-3 lat. Aby zapisać dziecko należy pobrać i wypełnić komplet dokumentów.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura Fundacji JMP – inspiracje w edukacji, ul. prof. W.M. Bartla 19 E/25, 30-389 Kraków do 20 grudnia 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14 lub w formie skanu wysyłając dokumenty mailem na adres klub@mamaandpapa.edu.pl (oryginały należy wysyłając pocztą na adres Fundacji). Wszystkie dokumenty dostępne będą na naszej stronie www.mamaandpapa.edu.pl.

Rekrutacja ma charakter otwarty.

1. Uczestnikiem Klubu Mama&Papa mogą dzieci Rodziców/Opikunów zamieszkujących gm. Mogilany lub też inne gminy województwa małopolskiego
2. Uczestnikiem Klubu Mama&Papa może być Rodzic/Opiekun prawny dziecka do lat 3
3. Uczestnikiem Klubu Mama&Papa może być osoba przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym lub jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niew UP) aktywnie poszukującą pracy
4. Uczestnikiem Klubu Mama&Papa może być osoba, która wypełni formularze dostępne na naszej stronie w wymaganej formie i terminie

Kryteria premiujące:
1. samotnie wychowuje dziecko – 4 p.
2. niepełnosprawność dziecka – 4 p.
3. dochód na czł. rodziny pon. 600 zł – 3 p.
4. niepełnosprawność własna – 2 p.
5. więcej niż 1 dziecko w rodzinie – 1 p.

Proces rekrutacji obejmuje

1. zbieranie i weryfikację formularzy
2. podział na grupy
3. przyznanie premii punktowej
4. określenie listy rezerwowej
5. przekazanie info o wynikach


Rekrutacja będzie odbywała się z zachowaniem standardów w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, jednakże jak pokazuje analiza w obszarze tematycznym i/lub zakresie realizacji projektu występują nierówności uwarunkowane płcią – 

Kobiety są w gorszym położeniu i będą grupą, mającą szanse zmniejszyć dysproporcje ze względu na płeć w dostępie do zatrudnienia. Na to też kierujemy wsparcie projektowe. Tym samym projekt zawiera działania odpowiednio zidentyfikowanym barierom w ujęciu młodych rodziców – przede wszystkim matek z dziećmi do lat 3.

Dokumenty do pobrania

1. Karta zgłoszenia do Klubu Malucha Mama&Papa 2019-09-09.pdf [Pobierz]
2. Załącznik 1 – Regulamin Klubu Malucha Mama&Papa 2019-09-09.pdf [Pobierz]
3. Załącznik 2 – Informacje o dziecku 2019-09-09.pdf [Pobierz]
4. Załącznik 3 – Informacja o stanie zdrowia dziecka 2019-09-09.pdf [Pobierz]
5. Załącznik 4 – Klauzula RODO 2019-09-09.pdf [Pobierz]
6. Załącznik 5 – Upoważnienie do odbioru dziecka 2019-09-09.pdf [Pobierz]
7. Załącznik 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2019-09-09.pdf [Pobierz]
8. Załącznik 7 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 2019-09-09.pdf [Pobierz]
9. Załącznik 8 – Wyprawka 2019-09-09.pdf [Pobierz]
10. Formularz zgłoszeniowy do Klubu Malucha Mapa&Papa (komplet).zip [Pobierz]

Skip to content